Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOERIERSDIENSTEN
I) Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten zijn gedeponeerd ter
griÍfie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

Artikel 1
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. AVC: Algemene Vervoercondities 2002 zoals laatstelijk vastgesteld door de sva /Stichting Vervoeradres en
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
2. CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève
1956),zoals aange-vuld door het protocol van 1978.
3. Koerier: degene die zichjegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en
aan de geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip dan wel de aflevertermijn waarop de zending in
ieder geval moet worden afgeleverd bij de opdracht wordt overeengekomen.
4. Zending: een zaak dan wel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor één
ontvanger.
5. Afzender: de contractuele wederpartij van de koerier.
6. Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner dan wel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie
de koerier de zending dient afte leveren.
7. Overmacht: omstandigheden, voor zover een zorgvuldig koerier deze niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een koerier de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 2
Werkingssfeer
1. Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zoveÍ daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.
2. Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het ClvÍ&alsmede de met het CMR niet strijdige
bepalingen genoemd in lid 1 van dit artikel.

Artikel 3
Verplichtingen van de koerier
1. De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te
nemen.
2. Indien de koerier niet voldoet aan de in lid I genoemde verplichting heeft de afzender het recht onverminderd
zijn recht schadevergoeding te vorderen,de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.
3. De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tiidstip dan wel binnen de
overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.
4. De artikelen 9 lid 3 en 13 lid 3 AVC inzake vertraging zijn niet van toepassing.

Artikel 4
Verplichting van de afzender
De afzender is verplicht ter voldoening aan douane en andere formaliteiten, welke vóór de aflevering van de
zending moeten worden vervuld de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de
koerier te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

Artikel 5
Aansprakelijkheid van de koerier
Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar
l. Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending
heeft ontvangeq doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waaÍvoor het was
bestemd,is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden tot maximaal € 454 per zending.
Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending mtnco
2. Indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestem-ming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd
in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, ten gevolge waarvan de inhoud van de zending niet
meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens
overmacht verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te
vergoeden:
a. voor de schade aan de zending zelve maximaal 8, 454 per zending;
b. voor de schade wegens het
niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd, marirnaal
tweemaal de wacht.
Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd. Reeds voldane uacht dient als onverschuldigd betaald
te worden gerestitueerd.
Vertraging
3. Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip dan wel na afloop van
de overeengekomen termijn is, behoudens overmacht de overeengekomen wacht niet verschuldigd. Reeds
voldane wacht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.
Indien de afzender en/of de geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft
geleden, is de koerier gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen
vracht.
Indien de zending ievens beschadigd is, is de koerier behoudens overmacht bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zending zelve tot maximaal €454 per zending.
4. De laslzijn schade te bewijzen, rust op de afzender en/of geadresseerde.
5. Bij de toepassing van lid 3 van dit artikel komt de koerier een beroep op overmacht niet toe bij: a. lichamelijke
en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig b. de ondeugdelijkteid en ongeschiktheid van
het voerhrig en het materiaal waarvan de koerier zich bedient c. voorzienbare verkeerscongestie en/of
verkeersdichtheid.
6. Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 van deze voorwaarden niet van toepassing.

Toelichting
Artikel 5 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijkneid van de koerier ten opzichte van zijn
aansprakelijktreid neergelegd in Artikel 8: 1095 Burgerlijk Wetboek.
Op grond van artikel 8: 1102 Burgerlijk Wetboek is deze vermeerdering van aansprakelijkheid nietig tenzij
artikel 5 van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat de vervoerovereenkomst bevat, wordt
vastgelegd.
Dat afzonderlijk geschrift bij uitstek is de vrachtbrief. Op de koeriersvrachtbrief is naast de verwijzingsclausule
naar deze voorwaarder5 de tekst van artikel 5 letterlijk overgenomen.

Artikel 6
Arbitrage
Alle geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst kunnen worden
beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Reglement van de Stichting Arbitrage voor
Logistielggevestigd te’s-Gravenhage.
Toelichting
Op initiatief van de in sVa / Stichting Vervoeradres samenwerkende
ondernemersorganisaties
EVO, Koninklijk Nederlands Vervoer, Nederlandsch
Binnenvaartbureau en Transport en Logistiek Nederland is een scheidsgerecht
in het leven geroepen onder de naam Stichting Arbitage voor
Logistieh Postbus 82118,2508 EC ‘s-Gravenhage, telefoon: 070 – 30 66
767, fax: 070 – 351 20 25, e-mail: sal@tnsbv.nl,
internet www.arbitragelogistiek.nl
Indien men voor het beslechten van geschillen, voortvloeiende uit overeenkomsten waarop de Algemene
Voorwaarden voor Koeriersdiensten van toepassing zijn, gebruik wenst te maken van dit scheidsgerecht kan
men de volgende arbitrage-clausule opnemen in dergelijke overeenkomsten:
“Alle uit of in verband met de vervoerovereenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan
arbitrage overeenkomstig het Reglement van de Stichting Arbitrage voor Logistiek gevestigd te ‘s-Gravenh4ge.
Voor zover de CMR op de onderhavige vervoerovereenkomst van toepassing is zullen arbiters
dienovereenkomstig de CMR toepassen.